Algemene Voorwaarden In balans Dronten


1. Toepasselijkheid
1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen In balans Dronten en een cliënt en de uitvoering daarvan.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat met de cliënt een afspraak wordt gemaakt voor een behandeling of het volgen van het
programma van Straight away.

3. Verplichting In balans Dronten
3.1. In balans Dronten neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal de behandelingen naar beste inzicht en
vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2. Bij de volgende contra-indicaties wordt er geen behandeling uitgevoerd:
- Zwangerschap/ of bezig met zwanger worden.
- Het geven van borstvoeding;
- vrouwen met een koperen spiraal;
- Hart en/of vaatziektes;
- Cardiale pacemakers en geïmplanteerde defibrillatoren;
- Recent hartinfarct of beroerte;
- Veelvuldige bloedingen;
- Recentelijke trombose;
- Ontstekingen;
- Oedeem, grote vochtophopingen;
- Kanker;
- Als u jonger bent dan 18 jaar.

Er is geen gezichtsbehandeling mogelijk bij:
- Beugel;
- Klik gebit;
- Kronen;
- Implantaten.

Bij de volgende contra-indicaties kan niet worden gestart met Straight away:
- Zwangerschap / of bezig met zwanger worden;
- Het geven van borstvoeding;
- Bij een aandoening van lever, galwegklachten, hartafwijking en nieren (ook bij nierstenen);
- Bij suikerziekte type 1 en bij type 2 die insuline gebruiken;
- Bij eetstoornissen;
- Bij Hypokaliëmie (verlaagd kaliumspiegel in het bloed, kalium is zeer belangrijk voor een normale celfunctie);
- Bij zware depressie;
- Als u jonger bent dan 18 jaar;

4. Verplichting Cliënt
4.1 De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan In
balans Dronten worden verteld.

4.2 In elk geval de volgende informatie is van belang en moet worden vermeld:
- Zwangerschap/of bezig met zwanger worden;
- Het geven van borstvoeding;
- vrouwen me een koperen spiraal;
- Hart en/of vaatproblemen;
- Cardiale pacemakers en geïmplanteerde defibrillatoren;
- Recent hartinfarct of beroerte;
- Veelvuldige bloedingen;
- Recentelijke trombose;
- Ontstekingen;
- Oedeem, grote vochtophopingen;
- Kanker;
- Medicijngebruik;
- Als u jonger bent dan 18 jaar.

In elk geval de volgende informatie is van belang en moet worden vermeld bij het volgen van het Straight away programma:
- Zwangerschap / of bezig met zwanger worden;
- Het geven van borstvoeding;
- Bij een aandoening van lever, galwegklachten, hartafwijking en nieren (ook bij nierstenen);
- Bij suikerziekte type 1 en bij type 2 die insuline gebruiken;
- Bij stofwisselingsziekte;
- Medicijngebruik;
- Bij Hypokaliëmie (verlaagd kaliumspiegel in het bloed, kalium is zeer belangrijk voor een normale celfunctie)
- Als u jonger bent dan 18 jaar;

5. Aansprakelijkheid
5.1 In balans Dronten is niet aansprakelijk voor het niet behaalde resultaten, aangezien het resultaat afhankelijk is van veel factoren waarop In balans
Dronten geen invloed heeft.
5.2 In balans Dronten is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar
de salon.
5.3 In balans Dronten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van de cliënt verstrekte en/of
onvolledige gegevens.
5.4 In balans Dronten is niet aansprakelijk in een situatie waarin sprake is van overmacht. Er is sprake van overmacht indien een tekortkoming niet te
wijten is aan de schuld van In balans Dronten, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening
komt.
5.5 In balans Dronten is niet aansprakelijk voor de geleverde goederen van Straight away en voor de gevolgschade van het gebruik van de producten
van Straight away.

6. Afspraken
6.1 De cliënt moet bij verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak dit bij In balans
Dronten melden.
6.2 Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag In balans Dronten het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de
cliënt door berekenen behoudens in geval van overmacht door cliënt.
6.3 Indien de cliënt later komt dan de afgesproken tijd komt, mag In balans Dronten de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele
honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
6.4 In balans Dronten moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de
cliënt melden, behoudens in geval van overmacht.

7. Persoonsgegevens & privacy
7.1 De cliënt voorziet In balans Dronten bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan In balans Dronten aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. 7.2 In balans Dronten neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een fysieke klantenkaart. De meetgegevens worden op een
apart formulier verwerkt.
7.3 In balans Dronten zal het formulier met de persoons- en meetgegevens twee jaar na afloop van de behandeling vernietigen.

8. Prijs en betaling
8.1. In balans Dronten vermeld alle prijzen van de behandelingen en producten. De gemelde prijzen van de behandelingen zijn inclusief 21% BTW en de
producten van Straight away 9% BTW.
8.2. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
8.3. De cliënt betaalt:
- Voor een proefbehandeling of losse behandeling: direct na afloop via pinbetaling of contant;
- Voor een kaart: deze wordt altijd gespreid betaald via pinbetaling of contant.
8.4 Behandeling vindt enkel plaats in geval van tijdige betaling.
8.5 De kaarten eindigen automatisch na de laatste behandeling.
8.6 Er vindt geen restitutie plaats op eenmaal aangekochte kaarten en cadeaubonnen.
8.7 Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van één jaar, en gaat in op de datum van aanschaf.
8.8 De kaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan een ander.

9. Geldigheid kaarten, abonnementen en cadeaubonnen
9.1 Een pakket van 10 behandelingen is 12 maanden geldig.
9.2 Een pakket van 13 behandelingen is 12 maanden geldig.
9.3 Een pakket van 26 behandelingen is 12 maanden geldig.
9.4 Een pakket van 39 behandelingen is 12 maanden geldig.
9.5 Een pakket van 52 behandelingen is 15 maanden geldig.
9.6 De looptijd van een cadeaubon heeft een geldigheidsduur van 12 maanden en gaat in op de datum zoals vermeld op de bon zelf.

10. Klachten
10.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling
als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van In balans Dronten.
10.2 In balans Dronten moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
10.3 Een klacht schort de betalingsverplichting van een cliënt niet op.

11. Beschadiging en/of diefstal
11.1 In balans Dronten heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien,
de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
11.2 In balans Dronten meldt diefstal altijd bij de politie.

12. Behoorlijk gedrag
12.1 De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens de algemene aanvaarde normen.

13. Toepasselijk recht
13.1 Op elke overeenkomst tussen In balans Dronten en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
13.2 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd bij In balans Dronten en worden altijd gelezen door cliënt.
Versie : 21 mei 2024(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2024 In balans Dronten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel