Algemene Voorwaarden In balans Dronten

1. Toepasselijkheid
1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen In
balans Dronten en een cliënt en de uitvoering daarvan.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat met de cliënt een afspraak wordt
gemaakt voor een behandeling of het volgen van het programma van Slimdiet.

3. Verplichting In balans Dronten
3.1. In balans Dronten neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een
inspanningsverplichting op zich en zal de behandelingen naar beste inzicht en
vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2. Bij de volgende contra -indicaties wordt er geen behandeling uitgevoerd:
- Zwangerschap / of bezig met zwanger worden.
- Het geven van borstvoeding;
- vrouwen met een koperen spiraal;
- Hart en/of vaatziektes;
- Cardiale pacemakers en geïmplanteerde defibrillatoren ;
- Recent hartinfarct of beroerte;
- Veelvuldige bloedingen ;
- Recentelijke trombose ;
- Ontstekingen ;
- Oedeem, grote vochtophopingen;
- Kanker ;
- Als u jonger bent dan 18 jaar.

Er is alleen in overleg een gezichtsbehandeling mogelijk bij:
- Beugel ;
- Klik gebit ;
- Kronen ;
- Implantaten .

Bij de volgende contra-indicaties kan niet worden gestart met Slimdiet
- Zwangerschap / of bezig met zwanger worden;
- Het geven van borstvoeding;
- Bij hartfalen
- Bij een aandoening van lever en nieren (ook bij nierstenen)
- Bij suikerziekte type 1 en bij type 2 die insuline gebruiken
- Bij stofwisselingsziekte zoals fenylketonurie (PKU) ivm aspartaam of porfyrie ivm te weinig
koolhydraten
- Bij Hypokaliëmie (verlaagd kaliumspiegel in het bloed, kalium is zeer belangrijk voor een
normale celfunctie)
- Als u jonger bent dan 18 jaar;


4. Verplichting Cliënt
4.1 De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor
een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan worden verteld.
4.2 In elk geval de volgende informatie is van belang en moet worden vermeld:
- Zwangerschap/of bezig met zwanger worden;
- Het geven van borstvoeding;
- vrouwen me een koperen spiraal;
- Hart en/of vaatproblemen;
- Cardiale pacemakers en geïmplanteerde defibrillatoren ;
- Recent hartinfarct of beroerte;
- Veelvuldige bloedingen ;
- Recentelijke trombose ;
- Ontstekingen ;
- Oedeem, grote vochtophopingen;
- Kanker ;
- Als u jonger bent dan 18 jaar.

Er is alleen in overleg een gezichtsbehandeling mogelijk bij:
- Beugel ;
- Klik gebit ;
- Kronen ;
- Implantaten.

Bij de volgende contra-indicaties kan niet worden gestart met Slimdiet
- Zwangerschap / of bezig met zwanger worden;
- Het geven van borstvoeding;
- Bij hartfalen
- Bij een aandoening van lever en nieren (ook bij nierstenen)
- Bij suikerziekte type 1 en bij type 2 die insuline gebruiken
- Bij stofwisselingsziekte zoals fenylketonurie (PKU) ivm aspartaam of porfyrie ivm te weinig
koolhydraten
- Bij Hypokaliëmie (verlaagd kaliumspiegel in het bloed, kalium is zeer belangrijk voor een
normale celfunctie)
- Als u jonger bent dan 18 jaar;


5. Aansprakelijkheid
5.1 In balans Dronten is niet aansprakelijk voor het niet behaalde resultaten, aangezien
het resultaat afhankelijk is van veel factoren waarop In balans Dronten geen invloed
heeft.
5.2 In balans Dronten is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van
persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
5.3 In balans Dronten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan
doordat de cliënt is uitgegaan van de cliënt verstrekte en/of onvolledige gegevens.
5.4 In balans Dronten is niet aansprakelijk in een situatie waarin sprake is van overmacht.
Er is sprake van overmacht indien een tekortkoming niet te wijten is aan de schuld van
In balans Dronten , noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komt.

6. Afspraken
6.1 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak bij In balans Dronten melden.
6.2 Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag In balans Dronten het
gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen
behoudens in geval van overmacht door cliënt.
6.3 Indien de cliënt later komt dan de afgesproken tijd komt, mag In balans Dronten de
verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de
behandeling aan de cliënt door berekenen.
6.4 In balans Dronten moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, docht
uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden,
behoudens in geval van overmacht.

7. Persoons gegevens & privacy
7.1 De cliënt voorziet In balans Dronten vóór de / bij de eerste behandeling van alle
gegevens, waarvan In balans Dronten aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan
de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
7.2 In balans Dronten neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze
op een fysieke klantenkaart. De meetgegevens worden op een apart formulier verwerkt.
7.3 In balans Dronten zal het formulier met de persoons - en meet gegevens
twee jaar na afloop van de behandeling vernietigen.

8. Prijs en betaling
8.1. In balans Dronten vermeld alle prijzen van de behandelingen en producten. De
gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
8.2. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de
voorraad strekt.
8.3. De cliënt betaalt:
- Voor een proefbehandeling of losse behandeling: direct na afloop contant of via
pinbetaling;
- Voor een kaart: het bedrag voor afgaand aan de eerste behandeling via
pinbetaling of bankoverschrijving;
- Gespreide betaling van een kaart is mogelijk na instemming van In balans
Dronten.
8.4 Behandeling vindt enkel plaats in geval van tijdige betaling.
8.5 De kaarten eindigen automatisch na de laatste behandeling.
8.6 Er vindt geen restitutie plaats op eenmaal aangekochte kaarten en cadeaubonnen .
8.7 Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van één jaar, en gaat in op de datum van
aanschaf.
8.7 De kaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan een ander.

9. Geldigheid kaarten, abonnementen en cadeaubonnen
9.1 Een pakket brons is een kaart van 10 behandelingen en is een jaar geldig.
9.2 Een pakket zilver is een kaart van 13 behandelingen en is een jaar geldig.
9.3 Een pakket goud is een kaart van 26 behandelingen en is anderhalf jaar geldig.
9.4 Een pakket platinum is een kaart met 52 behandelingen en is 2 jaar geldig.
9.5 De looptijd van een cadeaubon heeft een geldigheidsduur van een jaar en gaat in op
de datum zoals vermeld op de bon zelf.

10. Klachten
10.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet de klacht zo spoedig
mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk
gemeld worden aan de eigenaar van In balans Dronten.
10.2 In balans Dronten moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
10.3 Een klacht schort de betalingsverplichting van een cliënt niet op.

11. Beschadiging en /of diefstal
11.1 In balans Dronten heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien,
de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt .
11.2 In balans Dronten meldt diefstal altijd bij de politie.

12. Behoorlijk gedrag
12.1 De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens de algemene aanvaarde
normen.

13. Toepasselijk recht
13.1 Op elke overeenkomst tussen In balans Dronten en de cliënt is het Nederlandse recht
van toepassing.
13.2 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd bij In balans Dronten en worden altijd
gelezen door cliënt.

Versie : 1 november 2019(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2021 In balans Dronten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel